Św. Andrzej Bobola


to patron, który pomaga naszej Fundacji i jest dla nas ogromnym wsparciem już od kilku lat. To Patron Polski, który opiekuje się również naszą Ojczyzną. Św. Siostra Faustyna napisała w „Dzienniczku”, że podczas jednej z wizji mistycznych widziała św. Andrzeja Bobolę, który klęczał przed Panem Jezusem i modlił się za Polskę.

Od kilku lat pielgrzymujemy do Strachociny koło Sanoka w diecezji przemyskiej, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Tutaj, modląc się przy relikwiach tego wielkiego męczennika za wiarę, wypraszamy łaski potrzebne dla naszej Ojczyzny, kapłanów, Fundacji „Róże Maryi” oraz dla naszych rodzin.

Niezwyciężony bohater Chrystusowy – tak sługa Boży Pius XII nazwał św. Andrzeja Bobolę w swej ostatniej encyklice (1957 rok). Z fascynacją wobec tego polskiego świętego mówił o jego życiu i męczeństwie w czasach, kiedy w niejednym kraju wiara katolicka zupełnie wygasa. W obudzeniu odpowiedzialności kapłanów oraz ludzi świeckich widzi nadzieję na jej ożywienie, bo przecież chodzi o wielką sprawę – o zbawienie ludzi.

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

 


Modlitwa za Ojczyznę i za Kościół

Boże, za przyczyną Świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną
i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa.
Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli,
a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków.
Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego
i żarliwych o zbawienie dusz. 
Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów; wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy; umocnij uszanowanie praw każdego człowieka.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie.
Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.

Amen.
Św. Andrzeju Bobolo, patronie Polski – módl się za nami!


 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę y, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: https://swietyandrzejbobola.pl/modlitwy-2/litania-do-sw-andrzeja-boboli/


 

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Nowenna odprawiana jest w tej formie codziennie od 7 maja do15 maja.

Ojcze nasz; 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa,
że od młodości poświęciwszy się na Jego służbę,
całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem,
nie szczędząc żadnych trudów,
aż wreszcie śmiercią męczeńską zakończyłeś swój żywot wśród najsroższych katuszy:
błagamy Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś,
wyjednaj nam łaskę, tak bardzo przez nas upragnioną, mianowicie,
a przede wszystkim, abyśmy żyli i umierali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Panno Najświętsza, którą święty Andrzej szczególniejszą czcią otaczał
i kult Twój szerzył jako kierownik Sodalicji Mariańskich,
wyjednaj przez jego zasługi upragnioną łaskę,
abyśmy mogli, okazując Ci taką miłość, jaką on ku Tobie pałał,
kochać i naśladować, jak on, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Panie Jezu Chryste, któryś taką miłością zapalał serce św. Andrzeja,
ze w jej dowód zniósł najsroższe katusze męczeństwa,
udziel nam przez jego zasługi i przez jego pośrednictwo łaski, o które Cię Prosimy.
Spraw również, abyśmy w miłości ku Tobie, tak jak on, nigdy nie ustawali,
lecz zawsze żyli dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

http://www.bobolamarciszow.pl/andrzej-bobola-patron-parafii-10535/nowenna-do-sw-andrzeja-boboli-10708


NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI – II

Tekst rozważań – o. Henryk Dziadosz SJ


Modlitwa wstępna

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ROZWAŻANIA I PROŚBY NA POSZCZEGÓLNE DNI NOWENNY


Dzień pierwszy

O DAR JEDNOŚCI I MIŁOŚCI DLA CHRZEŚCIJAN

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt5, 13-16).

„(…) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J17, 21).

Jezus Chrystus i Kościół to jedno i dlatego dzisiaj w Kościele jest kontynuowana misja zbawcza Chrystusa. To zbawianie ludzi to „solenie” i „oświecanie”, które dokonuje się przez miłość i jedność, „aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” Święty Andrzej Bobola przez swoje apostolstwo dążył do jedności i przez swoje męczeństwo objawił, jak miłuje Bóg.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, który oświecasz ludzkość światłem miłości ukrzyżowanego Pana i jednoczysz Kościół we wspólnocie wierzących, spraw za wstawiennictwem świętego Andrzeja, abyśmy wypełnili misję bycia solą, światłem i zaczynem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dzień drugi

O DAR DOJRZAŁEJ WIARY, KTÓRA DAJE ŻYCIE WIECZNE

”Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17)

Święty Andrzej głosił Słowo Boże, prze które rodzi się wiara, ponieważ ona jest fundamentem naszej jedności z bogiem i miłości do bliźnich. Świat potrzebuje takich apostołów jak święty Andrzej, aby głosili „głupstwo krzyża” – Dobra Nowinę. Świat potrzebuje nowej ewangelizacji.

Módlmy się: Dobry i Miłosierny Ojcze, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem świętego Andrzeja uczynił nas świadkami Twojej miłości i obdarzył łaską dojrzałej wiary, która daje życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dzień trzeci

O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA NASZEJ OJCZYZNY I CAŁEGO KOŚCIOŁA

„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J16, 7-8).

Owocem tajemnicy paschalnej jest zesłanie Ducha Świętego, który nie tylko przypomina nam całą prawdę, ale czyni nas zdolnymi do świadczenia o Bogu. Dlatego jego dary są niezbędne dla budowania Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Święty Andrzej jest przykładem wierności w wypełnianiu tej misji i naszym orędownikiem.

Módlmy się: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za świętego Andrzeja Bobolę,, który głosił tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i prosimy, abyśmy za Jego wstawiennictwem, napełnieni e Duchem Świętym, mogli kontynuować dzieło głoszenia Dobrej Nowiny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dzień czwarty

ZA NARÓD POLSKI O ŁASKĘ BUDOWANIA SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI NA CHRYSTUSIE

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na pisaku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 24-27).

W 966 roku naród polski otrzymał od Boga łaskę Chrztu świętego, stają się jednym z wielu narodów Europy zbudowanym na mocnym fundamencie wiary. Minęło już 1050 lat od tego momentu i z perspektywy czasu widzimy, jak solidna była ta budowa, kiedy staliśmy przy Chrystusie, a jak chwiejna, kiedy odchodziliśmy od tych korzeni. Dlatego święty Andrzej swoją ewangelizacją i męczeństwem przypomina nam o skale, na której zostaliśmy zbudowani.

Módlmy się: Miłosierny ojcze, dziękujemy Ci za dar Chrztu świętego, który przyjęli nasi przodkowie. Jest to fundament, na którym została zbudowana nasza Ojczyzna. Prosimy Cię przez wstawiennictwo świętego Andrzeja, abyśmy nigdy nie budowali naszego życia rodzinnego i społecznego na piasku, ale na skale, którą jest Jedyny nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Dzień piąty

O DAR PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI I POSTAWY SŁUŻBY DLA WSZYSTKICH NASZYCH RODAKÓW

„(…) tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 28).

Tajemnica Wcielenia Bożego Syna ukazuje istotę posłannictwa Jezusa Chrystusa. On w swoim człowieczeństwie stał się nie tylko Sługą, ale Barankiem, który bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi. To najpiękniejsza służba – oddać swoje życie, abyśmy mieli udział w chwale nieba. Taką służbę ukazywał nam święty Andrzej, oddając swoje życie, podobnie jak to uczynił jego nauczyciel.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Andrzej, naśladując Baranka Bożego, stał się pasterzem i sługą, oddając swoje życie za owce. Spraw, abyśmy przez Jego wstawiennictwo otrzymali łaskę naśladowania Ciebie w służbie innym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.


Dzień szósty

ZA RODZINY CHRZEŚCIAJŃSKIE ABY BYŁY OTWARTE NA DAR POTOMSTWA I BRONIŁY POCZĘTEGO ŻYCIA

„Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowieka na świat narodził” (J 16, 21)

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemie, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24)

Hojność Boga nie zna granic. On nieustannie udziela nam swoich darów tak przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych, po to, byśmy mogli ostatecznie się z Nim zjednoczyć. Kontemplując Bożą miłość, możemy Mu odpowiedzieć naszą hojnością i miłością, otwierając się w naszych rodzinach na życie i ofiarując swoje życie w ofierze miłości, jak to uczynił święty Andrzej.

Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry, dziękujemy Ci za dary Twojego miłosierdzia, którego codziennie doświadczamy, i za cały kosmos, który dla nas stworzyłeś. Prosimy Cię za wstawiennictwem świętego Andrzeja, żebyśmy byli coraz bardziej hojni dla Ciebie, rezygnując ze swojego „ja”, aby inni mogli otrzymać życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.


Dzień siódmy

ZA KAPŁANÓW I OSOBY POŚWIĘCONE BOGU O WIERNOŚĆ SWOJEMU POWOŁANIU

„Potem mówił do wszystkich: <Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa>” (Łk 9, 23-24).

„Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: <Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny>. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: <Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim” (ł 5, 8-11).

Być uczniem Jezusa podobnym do świętego Andrzeja to odkrywać z pokorą swoją słabość i grzeszność, a także oddawać ją w ręce miłosiernego Boga. Taka postawa pozwala działać Zbawicielowi, który posyła nam swojego Ducha i uczy nas nieść za Jezusem swój codzienny krzyż.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, Ty posłałeś na ten świat swojego Jednorodzonego Syna, żeby nauczył nas rezygnować z naszych planów przez posłuszeństwo Tobie, po to by móc realizować Twoją wolę. Udziel nam za wstawiennictwem świętego Andrzeja łaski ukochania naszego krzyża i łaski wierności powołaniu dla tych, których wezwałeś do służby w stanie kapłańskim i zakonnym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.


Dzień ósmy

ZA SPRAWUJACYCH WŁĄDZĘ I POLITYKÓWE W NASZEJ OJCZYŹNIE, ABY W SWOICH DIZAŁANIACH WPROWADZALI POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza” (J 10, 11-12).

W oczach Bożych każdy człowiek na nieskończoną wartości i godność i za każdego Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. Rządzący i politycy, chcąc wypełnić dobrze swoje zadanie, muszą kierować się podobnymi spojrzeniem na człowieka, jak to czynił wierny uczeń Chrystusa – święty Andrzej. Dla ocalenia prawdy i godności innych ludzi oddał swoje życie.

Módlmy się: Prosimy Cię, miłosierny Ojcze, abyś przez ofiarne życie i męczeńską śmierć świętego Andrzeja ubogacił swoją łaską rządzących i polityków w naszej Ojczyźnie, aby odnosili się do innych ludzi, szanując ich godność podobnie jak Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Dzień dziewiąty

O ŻYCIE WIECZNE DLA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH

„Powiedział do niej Jezus: ,Ja jestem zmartwychwstaniem i zżyciem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?>” (J 11, 25-26)

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14, 7-9).

Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem, w niebie. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Jego chwalebne Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, jest darem Bożym, prowadzi nas do osiągnięcia tego celu. Na tej drodze wspomaga nas przykład i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych, abyśmy zjednoczyli się z Bogiem, a nas zmarli zanurzyli się już na zawsze w jego miłości.

Módlmy się: Prosimy Ci, Boże, Stwórco życia, który powołałeś nas do zjednoczenia z Tobą w niebie, aby nas bliscy zmarli przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.


Źródło: https://swietyandrzejbobola.pl/modlitwy-2/modlitwy/modlitwy-nowennowe/

Świadectwo pomocy św. Andrzeja Boboli dla Fundacji „Róże Maryi”


To był 2017 r. Św. Andrzej Bobola przyszedł Fundacji z pomocą w szczególnym momencie – trudnym pod względem finansowym, kiedy Fundacja nie miała znikąd pomocy. W tamtym okresie niewiele osób złożyło ofiary na rzecz Fundacji, a spodziewane wydatki na rekolekcje kapłańskie i pielgrzymkę osób niepełnosprawnych były wysokie. Nikt wówczas nie mógł pomóc, nie było żadnej szansy na jakiekolwiek wsparcie.

Zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić…

W 2017 roku przypadała setna rocznica objawień fatimskich. W maju i sierpniu Fundacja zorganizowała pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie i innych sanktuariów maryjnych Europy. W sierpniowej pielgrzymce uczestniczyła autorka książki o świętym Andrzeju Boboli, która poprosiła o możliwość przekazania uczestnikom pielgrzymki obrazków ze św. Andrzejem. W tamtym momencie nie było sprzyjających okoliczności, ale ustaliliśmy, że na dalszym etapie – od La Salette –  wygospodarowane będą 2 dni „dla świętego Andrzeja Boboli”.

Od tamtego momentu św. Andrzej „brał już udział” w naszej pielgrzymce, bowiem w drodze do Fatimy modliliśmy się do niego.
A w Fatimie… Na adres mailowy Fundacji przyszła wiadomość… z Chicago… zaproszenie od tamtejszej Polonii… Wówczas nie rozumieliśmy jeszcze, że to św. Andrzej Bobola tak szybko zareagował na nasze modlitwy 😊.

Kolejna wyjątkowa sytuacja miała miejsce, kiedy dotarliśmy do La Salette. Jeden z ojców Saletynów – duchowych synów Maryi z La Salette – zaprosił uczestników pielgrzymki na zakupy do prowadzonego przez ojców sklepiku. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po otwarciu szafy autorka książki o świętym Andrzeju Boboli wyjęła… płytę DVD o jego życiu… Skąd i dlaczego akurat w La Salette św. Andrzej Bobola? I dlaczego podczas poprzedniej, majowej pielgrzymki nie było tych płyt?

W ten sposób św. Andrzej Bobola dał o sobie ponownie znać i zachęcił, abyśmy zwrócili się do niego o pomoc. W tamtym czasie poznaliśmy również świadectwo pewnego proboszcza, któremu św. Andrzej Bobola pomógł wybudować kościół. Dlaczego więc miałby nam nie pomóc?😊

Postanowiliśmy zatem odmówić Nowennę do św.  Andrzeja Boboli. Po jej zakończeniu ponownie odezwała się do nas Polonia z Chicago – tym razem z ofertą pomocy – propozycją wyjazdu do USA…

Nadzwyczajne było to, że w ciągu 3 tygodni udało nam się załatwić wszystkie formalności związane z podróżą, w tym wizy dla trzech osób. W USA zebraliśmy potrzebne pieniądze opowiadając Polonii o objawieniach Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. To był grudzień 2017 r.

Po raz drugi wyjechaliśmy do Stanów we wrześniu 2018 r. Wówczas towarzyszył nam św. Andrzej Bobola. To właśnie o nim chcieli słuchać Polacy mieszkający w USA i na hasło „św. Andrzej Bobola” otworzyły się dla nas drzwi tamtejszych kościołów. Otrzymaliśmy wtedy kolejną pomoc finansową.

Od tego momentu św. Andrzej Bobola zaczął nam bardzo pomagać, a my pomagaliśmy jemu. Promowaliśmy św. Andrzeja Bobolę poprzez wyświetlanie filmu podczas pielgrzymek, przekazywanie informacji o jego życiu i cudach za jego wstawiennictwem, poprzez drukowanie i rozprowadzanie obrazków z jego wizerunkiem i modlitwą za Ojczyznę i za Kościół. Ten wielki męczennik bardzo zachęca, abyśmy zwracali się do niego w naszych potrzebach. Chce również, abyśmy pomogli innym ludziom poznać jego osobę, bo jest za mało znany i tylko niewielu Polaków korzysta z jego pomocy.

***

Św. Andrzej Bobola jest patronem pojednania – pomaga likwidować podziały między ludźmi, łączy ludzi i rodziny. Znamy świadectwo pewnej kobiety, która modliła się nowenną do św. Andrzeja Boboli o naprawienie relacji z siostrą. Po odmówionej nowennie siostra nawiązała z nią kontakt po 32 latach milczenia.

***

Święty Andrzej Bobola jako szczególny opiekun i patron pragnie bardzo pomagać Polsce oraz Polakom i chce, abyśmy szerzyli jego kult. Zachęca również – jako pośrednik Matki Bożej – abyśmy wzywali na pomoc Matkę Bożą Częstochowską.


O życiu, cudach i kulcie św. Andrzeja Boboli opowiada ks. prał. Józef Niżnik – kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ze Strachociny.

Zachęcamy do odsłuchania:

Cz. 1 – św. Andrzej Bobola – człowiek z temperamentem


Cz. 2 – św. Andrzej Bobola – patron wybrany przez Boga


Cz. 3 – św. Andrzej Bobola – patron Polski na XXI w.