STATUT FUNDACJI „RÓŻE MARYI”


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

                Fundacja pod nazwą Fundacja „Róże Maryi” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez  Ewę Salkhoch i Grażynę Zaborską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2015 roku przed notariuszem Anną Wiącek, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Osiedle Na Lotnisku 10B/2, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.

§ 4

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji i z nimi podejmować współpracę, może tworzyć również grupy programowe.

3.      Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli w przyszłości zdecyduje się  prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, to będzie to możliwe po wprowadzeniu odpowiednich zmian w niniejszym statucie.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, statuetki  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. Może darczyńcom fundacji przyznawać tytuły honorowe.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Cele Fundacji:

  1. Organizacja wyjazdów na Międzynarodowe Rekolekcje do Medjugorie prowadzonych przez o.o. Franciszkanów dla Kapłanów, osób zakonnych, służby zdrowia, młodzieży i innych grup społecznych.
  2. Podejmowanie inicjatyw i działań w odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej z Jej objawień w Medjugorie, Fatimie, Kibeho, Litmanowej i innych miejsc objawień.
  3. Upowszechnianie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
  4. Działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej.
  5. Budowa i prowadzenie domów pogodnej starości (miejsc dla osób starszych wracających z emigracji oraz kapłanów misjonarzy, którzy powracając do Polski ze względu na stan zdrowia lub wiek mogliby pozostawać w takim domu do śmierci swojej)

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w szczególności poprzez:

 

  1. Poszukiwanie sponsorów oraz przyjmowanie środków finansowych na organizację wyjazdów na Rekolekcje do Medjugorie dla kapłanów i osób zakonnych, a także na pielgrzymki do miejsc świętych dla osób ubogich lub niepełnosprawnych,
  2. wspieranie różnych form apostolatu modlitwy za Kapłanów,
  3. wspomaganie dzieł ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz wszelkiej pobożności maryjnej,
  4. wydawanie, promowanie, produkowanie  i  rozpowszechnianie publikacji, czasopism, plakatów, ulotek, folderów, odznak, plakietek, chorągwi, materiałów reklamowych, kalendarzy, kart pocztowych  książek, programów komputerowych, materiałów fonograficznych i filmowych,
  5. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością i celem Fundacji,
  6. promowanie, produkcja, wydawanie publikacji, materiałów fonograficznych i filmowych, oraz promowanie i produkcja  programów telewizyjnych i radiowych, a także organizowanie i promowanie imprez takich jak koncerty, występy artystyczne, wystawy, warsztaty twórcze, wykłady, dyskusje, konferencje, sympozja,  kursy, szkolenia, kiermasze,  wycieczki, pielgrzymki, rekolekcje, spotkania formacyjne, festyny, aukcje, konkursy sztuki, spektakle,
  7. wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, związanych z modlitwą za kapłanów,
  8.  organizację i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami Fundacji,
  9. organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowo-wychowawczej,
  10. działalność charytatywną,
  11. promocję i organizację wolontariatu,
  12. wspieranie działalności ewangelizacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych,
  13. wpieranie pobożności i religijności przez produkcję, rozpowszechnianie i sprzedaż dewocjonaliów oraz wszelkich innych przedmiotów dla użytku kultu religijnego i praktyki życia chrześcijańskiego,
  14. podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i instytucjami celem gromadzenia środków na realizację zadań statutowych,
  15. współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów Fundacji.
  16. poszukiwanie sponsorów oraz przyjmowanie środków finansowych na organizację i budowę domów pogodnej starości (miejsc dla osób starszych wracających z emigracji oraz kapłanów misjonarzy, którzy powracając do Polski ze względu na stan zdrowia lub wiek mogliby pozostawać w takim domu do śmierci swojej)
  17. prowadzenie domów pogodnej starości oraz podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i instytucjami celem prowadzenia takich domów, a także z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi

§ 8

Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie działalność wszelkich innych osób prawnych oraz osób fizycznych, a także ruchów, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony w równych częściach przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 1000,00 ( jeden tysiąc złotych) – a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. ofiar pieniężnych, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,

2. subwencji i dotacji,

3. ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty),

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

§ 12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczane na realizację Celów Fundacji lub na rzecz samej Fundacji.

§ 13

1. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

§ 15

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą  Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu, którzy są Członkami Rady Fundatorów.

2. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu mogą w drodze jednomyślnej Uchwały ustanowić inną osobę pełnoprawnym (z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu) Członkiem Rady Fundatorów.

3. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu w każdym czasie mogą w drodze jednomyślnej Uchwały odwołać każdego z Członków Rady Fundatorów ustanowionych na podstawie punktu 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów wymienionych w §1 Statutu jego uprawnienia wynikające ze Statutu przechodzą odpowiednio na drugiego Fundatora wymienionego w §1 Statutu.

§ 16

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze Uchwał.

2. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej jednego Fundatora wymienionego w §1 Statutu.

§ 17

1. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.

2. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach.

3. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji lub każdego członka Zarządu z osobna.

4. Rada Fundatorów w drodze Uchwały może zmienić każdą decyzję Zarządu Fundacji.

§ 18

Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę Fundatorów.

2. Członek Rady Fundatorów może wykonać swój głos w sprawie powołania członka Zarządu poprzez pełnomocnika umocowanego pełnomocnictwem notarialnym.

3. Zarząd obraduje i podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie Uchwały.

§ 20

1. Rada Fundatorów powołując Członków Zarządu przydziela im funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu

2. Zarządem kieruje Prezes.

§ 21

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, podejmuje wiążące decyzje oraz działania we wszystkich sprawach Fundacji.

§ 22

Zarząd poza innymi kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie w szczególności:

1. kieruje Fundacją i reprezentuje Fundację na zewnątrz;

2. uchwala krótkoterminowe, roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;

3. zarządza majątkiem Fundacji;

4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;

6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 23

Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze, Komisje Programowe, złożone z osób skupionych wokół celów Fundacji.

§ 24

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.

§ 25

Zarząd podejmuje Uchwały jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa.

§ 26

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 27

 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji, co do zasady ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 28

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją.

§ 29

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundatorów.

§ 30

                Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów  na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji  i stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

Kraków, dn. 21 kwietnia 2015 roku